Qisqa satrlarda

Tashkent Islamic University Motto

“YUKSAK MA’NAVIYAT, QADRIYATLAR UYG’UNLIGI VA BAG’RIKENGLIK”
«ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ, ГАРМОНИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
“HIGH SPIRITUALITY, HARMONY OF VALUES AND TOLERANCE”Top
  • Ijtimoiy tarmoqlarda