SJ News II - шаблон joomla Авто

LOGO

Ўзбекистон кўп миллатли, кўп конфессияли давлатдир. Бундай давлатда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик ижтимоий-сиёсий барқарорлик ва тараққиётни таъминлашнинг асосий шартларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун диний бағрикенглик мамлакатимизда қурилаётган демократик жамиятнинг асосий тамойилларидан биридир. Зеро, мамлакатимизда 16 диний конфессия ўзаро тотувликда фаолият кўрсатмоқда. Ўтган қисқа давр ичида мазкур йўналишда қатор ишлар амалга оширилди ва диний ислоҳотларга кенг замин яратилди. Буни бир нечта омилларда кўришимиз мумкин. Жумладан, 1995 йилда “Бир осмон остида” шиори доирасида ўтказилган мусулмон ва христиан динлари вакиллари ўртасида мулоқот, 1996 йилнинг ноябрь ойида Рус православ черкови Тошкент ва Ўрта Осиё епархияси ташкил этилганлигининг 125 йиллик юбилейи, 1996 йилнинг декабрь ойида Ўзбекистон евангел-лютеран жамоаси ташкил этилганлигининг 100 йиллигига бағишланган тадбирлар бу борадаги хайрли ишларнинг ёрқин намунасидир.

Ўз навбатида, фуқаролик жамияти турли этник низолар, конфликтли вазиятлар, тўқнашувлар юки остида қолган ҳозирги даврда, бир томондан, инсоният ўзининг бир бутунлигини, иккинчи томондан, алоҳида олинган ҳар бир жамият ички бирлик, тотувлик ва ҳамкорлик бўлгандагина мавжуд муаммоларни ҳал қилиш, янгилари пайдо бўлишининг олдини олиш ва тараққиётни таъминлаш мумкинлигини тобора чуқур англаб бормоқда. Шу нуқтаи назардан қараганда, жамиятда ижтимоий бағрикенглик муҳитини қарор топтириш муҳим аҳамиятга эга.

Тарих жамиятда кескин ижтимоий табақалашув, қашшоқлик даражасининг кучайиши, ночорлар, ёрдамга муҳтож кишилар сонининг ўсиб бориши, социал адолат нормаларининг бузилиши хилма-хил кўринишдаги тоқатсизлик ва муросасизлик қарашлари ҳамда ҳаракатларининг пайдо бўлишига йўл очишини кўрсатади. Мавжуд муносабатларнинг мазмунига ижтимоий-фалсафий фикр ривожи тарихида ҳам алоҳида эътибор берилган. Хусусан, қадимги Миср, Ҳинд, Хитой манбалари, буюк мутафаккирлари қарашларида ижтимоий ҳамкорликнинг инсонлараро тотувликни таъминлашдаги беқиёс аҳамияти билан бир қаторда, улкан бунёдкорлик қудратига эгалиги кўрсатилганини қайд этиш лозим.

“Бағрикенг” (“толерант”) атамасининг луғавий маъноси лотинча чидамоқ сўзидан олинган. Толерантлик бирор нарсани, ўзгача фикр ёки қарашни, ўз шахсий тушунчаларидан қатъи назар, имкон қадар бағрикенглик ва чидам билан қабул қилишни англатади. Диний бағрикенглик виждон эркинлиги ва маънавий жиҳатдан катта аҳамият касб этади, у бошқа шахс ё динга ҳурматни билдиради. Турли дин ҳамда конфессия вакиллари эътиқодида ақидавий фарқлар бўлишига қарамай, уларнинг ёнма-ён ва ўзаро тинч-тотув яшашини англатади. Ҳудди шунингдек, маданий бағрикенглик ўзга тилда яратилган санъат ва маданият бойликларидан ўз маданиятини устун кўрмаслик, улардаги маъно ва гўзалликни тан олиш, ўзга маданиятлардан ниманидир ўрганишни билдиради. Маданий бағрикенглик турли миллатга мансуб зиёлиларни бир-бирига руҳан яқинлаштиради. Ўзидаги ютуқ ва камчиликларни аниқлаб олишга ёрдам беради. Этномаданий ҳамкорлик ягона мамлакатда яшовчи турли миллатга мансуб халқларнинг муайян мафкура асосида қўлни қўлга бериб ишлаши, бир мақсад йўлида фаолият олиб боришини билдиради. Масалан, Ўзбекистонда умумхалқ “Наврўз” байрамини нишонлашда кўпмиллатли Республикамизнинг барча санъат ва адабиёт аҳли байрамни халқ шод-ҳуррамлик билан ўтказиши учун ўз истеъдод ва маҳоратини намойиш этади. Вилоятларда ўтказиладиган байрам тадбирларида этномаданий ҳамкорлик ўзига хос тарзда намоён бўлади. Хоразм воҳасида бўлиб ўтадиган байрам тадбирларида ўзбек, қорақалпоқ, туркман миллатига мансуб ашула ва куйлар янграйди. Самарқандда бўлиб ўтадиган тантаналарда ўзбек ва тожик миллатига мансуб санъаткорларнинг ҳамкорликдаги фаолиятларига гувоҳ бўламиз.

“Бағрикенглик” (“толерантлик”) сўзи деярли барча тилларда бир хил ёки бир-бирини тўлдирувчи мазмунга эга. Уларни умумлаштириб “бағрикенлик” чидамлилик, бардошлилик, тоқатлилик, ўзгача қарашлар ва ҳаракатларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш, мурувватлилик, ҳимматлилик, кечиримлилик, меҳрибонлик, ҳамдардлик каби маъноларга эга дейиш мумкин[1]. Бугунги кунда чуқур ижтимоий-сиёсий ва маданий-маърифий мазмун касб этган ушбу тушунча кўпчилик томонидан тан олинган, илмий таърифи ишлаб чиқилган.

“Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси”да бағрикенглик тушунчасига шундай таъриф берилган: “Бағрикенглик – бизнинг дунёмиздаги турли бой маданиятларни, ўзини ифодалашнинг ва инсоннинг алоҳидалигини намоён қилишнинг хилма-хил усулларини ҳурмат қилиш, қабул қилиш ва тўғри тушунишни англатади. Уни билим, самимият, очиқ мулоқот ҳамда ҳур фикр, виждон ва эътиқод вужудга келтиради. Бағрикенглик – турли туманликдаги бирликдир. Бу фақат маънавий бурчгина эмас, балки сиёсий ва ҳуқуқий эҳтиёж ҳамдир. Бағрикенлик – тинчликка эришишни мушарраф қилгувчи ва уруш маданиятсизлигидан тинчлик маданиятига элтувчидир”[2].

“Бағрикенглик” тушунчаси илмий фаолият ва ижтимоий ҳаётнинг турли соҳалари, жумладан, сиёсат ва сиёсатшунослик, социология, философия, илоҳиёт, ижтимоий ахлоқ, қиёсий диншунослик каби соҳаларда кенг истифода этиладиган тушунчалардан бири ҳисобланади. Лотинча tolerare, яъни “чидамоқ”, “сабр қилмоқ” маъносини англатган бу сўз, асосан бир инсоннинг бошқа инсон дунёқарашига тоқат қилишини билдирса-да, этимологик таҳлил унинг том маъносини доим ҳам очиб беравермайди[3].

Шу ўринда, ЮНЕСКО “Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси”да “толерант” яъни “бағрикенглик” тушунчасига берилган таърифларни келтириб ўтмоқчимиз:

1.2. Бағрикенглик – ён бериш, андиша ёки хушомад эмас. Бағрикенглик – энг аввало, инсоннинг универсал ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини тан олиш асосида шаклланган фаол муносабатдир. Ҳар қандай вазиятда ҳам бағрикенглик ана шу асосий қадриятларга тажовузларнинг баҳонаси бўлиб хизмат қилмайди. Бағрикенгликни алоҳида шахслар, гуруҳлар ва давлатлар намоён қилиши лозим.

1.3. Бағрикенглик – инсон ҳуқуқларини қарор топтириш, плюрализм (шу жумладан, маданий плюрализм), демократия ва ҳуқуқнинг тантанаси учун кўмаклашиш мажбуруятидир. Бағрикенглик – ақидабозликдан, ҳақиқатни мутлақлаштиришдан воз кечишни англатувчи ва инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда ўрнатилган қоидаларни тасдиқловчи тушунчадир.

1.4. Бағрикенгликни намоён қилиш инсон ҳуқуқларига эҳтиром билан ҳамоҳанг, у ижтимоий адолатсизликка нисбатан сабр-тоқатли муносабатда бўлишни, ўз иймон- эътиқодидан воз кечиш ёхуд бошқаларнинг эътиқодига ён беришни англатмайди. Ҳар ким ўз эътиқодига амал қилишда эркинлиги ва ҳар ким бу ҳуқуққа бошқалар ҳам эга эканлигини тан олмоғи лозимлигини ҳамда одамлар ўз табиатига кўра, ташқи кўриниши, қиёфаси, ўзини тутиши, нутқи, хулқи ва қадриятлари жиҳатидан фарқланиши эътирофга лойиқлиги баробарида, улар дунёда яшашга ва ўзларининг ана шу индивидуаллигини сақлаб қолишга ҳақлилигини англатади. Шу билан бирга, бир кишининг қарашлари бошқаларга мажбуран сингдирилиши мумкин эмаслигини англатади[4].

Диний ва маданий бағрикенгликнинг акси муросасизликдир. “Муросасизлик” атамаси сиёсий ва шахсий ҳаётда кўп ҳолларда танқидий маънода қўлланилади ва ҳозирги кунгача институционал маънода тадқиқ қилинмаган бўлса-да, у бирор кимса томонидан ўз фикрини куч ишлатиш орқали сингдириши тушунилади.

Ўрта аср араб муаррихи Ибн Халдун фикрича, муросасиз инсон - “хавфли ҳайвон”, инглиз философи Томас Гоббснинг фикрича, “инсон инсонга нисбатан бўри”. Инсон табиатан муросасиз бўлиб, у биринчидан муҳтожлик, иккинчидан эса, ақл-идрок орқали бағрикенгликка ўрганади. Иккинчи жаҳон уруши даҳшатларидан олинган сабоқлар бағрикенглик тушунчасининг вужудга келишига ҳамда уни ўзаро ҳамкорлик, плюрализм, хилма-хиллик ва биргаликда тинч яшашнинг асосий тамойилига айлантирди.

Айни пайтда, лисоний бағрикенглик (тил бағрикенглиги) этник бағрикенгликнинг бир кўриниши сифатида серқирра ҳодиса бўлиб, унинг моҳиятига нисбатан ягона ёндашув мавжуд эмас. Шунга қарамай, унинг асосини ўзга этник ва лисоний гуруҳларга нисбатан тоқатли муносабат ташкил этади, дейиш мумкин.

Этнолисоний бағрикенглик бевосита этник-маданий алоқалар жараёнида намоён бўлади. Адабиётларда бағрикенгликнинг аниқ вазиятлар билан шартланганлиги масаласи нисбатан кам тадқиқ этилганини таъкидлаш жоиз. Зеро, бағрикенглик даражаси ўзаро алоқалар мунтазамлигига боғлиқ равишда ҳар бир конкрет ҳолатда ўзига хос мазмунга эга бўлади.

Шунинг учун шахс ҳамда этник ва лисоний даражадаги бағрикенгликни тадқиқ қилишда турли вазиятлар билан боғлиқ равишда содир бўладиган алоқаларни ажратиб кўрсатиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон турли миллат ва элат вакилларининг умумий уйидир. Бу, бизнингча, бойлик ва тараққиётнинг муҳим манбаидир. Зеро, полиэтник салоҳият ва хилма-хилликни ўзида мужассам эта олиш имкониятига эга бўлган мамлакат тараққиёт калитини ўз қўлида тутиб туради.

Турли тил ва маданиятларни билиш, этник ва лисоний бағрикенглик, ўзгалар борлиғи ва дунёқарашининг ижобий жиҳатларини ўзига қабул қила олиш хусусияти жамиятга янги ғоялар ва янги ижтимоий-иқтисодий ресурсларнинг кириб келишига имконият яратади. Буни мамлакатимиз мисолида, этник хилма-хиллик турли йўналишларда “чегараларимизни очаётгани” ҳамда этнослараро бағрикенглик туфайли жаҳон ҳамжамиятининг бизга нисбатан ҳурмати ва ишончининг ортиб бораётганида ҳам кўришимиз мумкин.

                       Тохирова Мухлиса,

"Хадичаи Кубро" аёл-қизлар ўрта махсус

ислом билим юрти 4-курс талабаси

 

[1] Бағрикенглик – барқарорлик ва тараққиёт омили.– Б. 8-9.

[2] Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси // ЮНЕСКО халқаро меъёрий ҳужжатлари. – Т.: Адолат, 2004. –Б. 91.

[3] Бағрикенглик – барқарорлик ва тараққиёт омили. – Б. 88.

[4] Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси // ЮНЕСКО халқаро меъёрий ҳужжатлари. – Т.: Адолат, 2004. –Б. 82.

Read 148 times
Share this article

banner tiu

Biz bilan bog'lanish

      

       100011, Toshkent shahar,

       Abdulla Qodiriy ko'chasi, 11-uy

       Tel: +998 (71) 244-00-91

       e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

       fax: 244-00-65

 

Top